მიწის ნაკვეთი

ვალუტა:

5 164 ლარი
229 496 ლარი
45 899 ლარი
342 810 ლარი
1 405 663 ლარი
2 151 525 ლარი
803 236 ლარი
143 363 ლარი
315 557 ლარი
240 971 ლარი
83 192 ლარი
100 405 ლარი
421 699 ლარი
1 827 362 ლარი
94 667 ლარი
22 950 ლარი
602 427 ლარი
1 219 198 ლარი