მიწის ნაკვეთი

ვალუტა:

46 223 ლარი
357 622 ლარი
1 549 694 ლარი
97 312 ლარი
243 ლარი
411 143 ლარი
206 788 ლარი
15 813 ლარი
194 624 ლარი
31 626 ლარი
60 820 ლარი
451 284 ლარი
126 506 ლარი
243 280 ლარი
243 ლარი
437 904 ლარი
85 148 ლარი
706 485 ლარი