მიწის ნაკვეთი

ვალუტა:

3 989 792 ლარი
13 866 960 ლარი