კომერციული ფართი

ვალუტა:

1 776 420 ლარი
2 679 434 ლარი
189 485 ლარი
1 924 455 ლარი
10 362 ლარი
1 628 ლარი
242 777 ლარი
192 446 ლარი
2 517 ლარი
103 625 ლარი
2 961 ლარი
763 861 ლარი
1 366 955 ლარი
917 817 ლარი
1 480 350 ლარი
310 874 ლარი
547 730 ლარი
378 970 ლარი