კომერციული ფართი

ვალუტა:

25 544 ლარი
9 731 ლარი
2 044 ლარი
535 ლარი
2 433 ლარი
194 624 ლარი
65 686 ლარი
243 280 ლარი
486 560 ლარი
228 683 ლარი
60 820 ლარი
2 433 ლარი
754 168 ლარი
10 218 ლარი
121 640 ლარი
2 433 ლარი
4 866 ლარი
754 168 ლარი