კომერციული ფართი

ვალუტა:

2 295 ლარი
593 821 ლარი
4 303 050 ლარი
797 785 ლარი
889 297 ლარი
390 143 ლარი
200 809 ლარი
2 869 ლარი
717 ლარი
473 336 ლარი
473 336 ლარი
473 336 ლარი
3 729 ლარი
1 721 ლარი
160 647 ლარი
8 606 ლარი
5 737 400 ლარი
315 557 ლარი