კომერციული

3 203 ლარი
29 365 ლარი
2 403 ლარი
1 602 ლარი
192 204 ლარი
2 936 ლარი
6 407 ლარი
2 670 ლარი
2 670 ლარი
0 ლარი
0 ლარი
8 009 ლარი
5 339 ლარი
1 081 148 ლარი
4 004 ლარი
7 208 ლარი
2 403 ლარი
5 339 ლარი