კომერციული ფართი

ვალუტა:

2 676 ლარი
328 428 ლარი
3 892 ლარი
389 248 ლარი
963 389 ლარი
676 562 ლარი
1 460 ლარი
3 649 ლარი
0 ლარი
243 ლარი
316 ლარი
1 338 ლარი
414 ლარი
608 ლარი
2 ლარი
1 946 ლარი
2 433 ლარი
437 904 ლარი