კომერციული ფართი

ვალუტა:

1 167 744 ლარი
973 120 ლარი
214 086 ლარი
134 291 ლარი
145 968 ლარი
0 ლარი
3 649 ლარი
316 ლარი
97 312 ლარი
145 968 ლარი
2 433 ლარი
2 919 ლარი
2 919 ლარი
70 551 ლარი
2 068 ლარი
2 433 ლარი
2 433 ლარი
328 428 ლარი