ბინები

1 081 ლარი
1 236 ლარი
2 471 ლარი
927 ლარი
1 545 ლარი
86 498 ლარი
114 300 ლარი
139 014 ლარი
194 620 ლარი
618 ლარი
927 ლარი
927 ლარი
191 530 ლარი
2 471 ლარი
927 ლარი
1 081 ლარი
1 081 ლარი
92 676 ლარი