მიწის ნაკვეთი

192 238 ლარი
199 927 ლარი
115 343 ლარი
1 322 594 ლარი
399 854 ლარი
461 370 ლარი
276 822 ლარი
27 682 ლარი
0 ლარი
107 653 ლარი
461 370 ლარი
276 822 ლარი
1 845 480 ლარი
246 064 ლარი
64 592 ლარი