კომერციული ფართი

ვალუტა:

1 481 ლარი
3 702 900 ლარი
2 468 600 ლარი
3 702 900 ლარი
30 858 ლარი
1 481 ლარი
3 703 ლარი
641 836 ლარი
666 522 ლარი
74 058 ლარი
2 715 ლარი
1 481 ლარი
1 975 ლარი
493 720 ლარი
1 851 ლარი
2 469 ლარი
987 ლარი
1 605 ლარი