Vladimer Shir-Ogli

1 476 ლარი
348 816 ლარი
1 878 ლარი
1 878 ლარი
2 012 ლარი
120 744 ლარი
241 488 ლარი
619 819 ლარი
169 042 ლარი